World Library  
  European Libraries Collection


The European Library is an Internet service that offers access to the resources of 47 European national libraries. The resources, both digital and non-digital, include books, magazines, journals, audio recordings and other material. The global management of The European Library is based on a consortium of 23 subscribing national libraries, all in charge of maintaining and developing the portal services. Digital facsimiles of a selection of their holding may be found here.

 
 • Cover Image

Een Beweeglijke Klip.

By: Jules Verne

Nederlandse (Dutch) literature.

Het jaar 1866 werd gekenmerkt door eene zonderlinge gebeurtenis, namelijk eene onverklaarbare verschijning, welke niemand zeker vergeten heeft. Zonder nog te gewagen van de praatjes, welke de bewoners der zeeplaatsen ongerust maakten en over het algemeen hen, die meer binnenslands woonden, in opgewonden toestand brachten, waren het vooral de zeelieden, die bijzonder in angst verkeerden. Kooplieden, reeders, scheepsbevelhebbers in Europa en Amerika, zeeofficieren van alle...

Read More
 • Cover Image

Aan de Zuidpool Roald Amundsen's Verhaal.

By: Roald Amundsen

Nederlandse (Dutch) literature.

INHOUDSOPGAVE: I. Van Noorwegen naar de Groote Barriere. Mijn programma. -- De toebereidselen aan boord van de Fram. -- Proeftochten. -- Zielkundige waarnemingen over de honden. -- Oponthoud op Madera. -- Ik onthul mijn metgezellen de bestemming van het schip. -- De streek van de westenwinden. -- Naar Kerguelen. -- Het Antarctisch ijs. -- Kerstmis 1910 in het gezicht van de Groote Barriere. -- II. We passeeren den poolcirkel. -- In het pakijs. -- De groote Barriere. --...

Read More
 • Cover Image

Aanmerklijke Luchtreis en Nieuwe Planeetontdekking

By: Willem Bilderdijk

Nederlandse (Dutch) literature.

Wat zijn de wetenschappen niet al verplicht aan het geval! Een geringe toevallige waarneming wekt een vluchtig denkbeeld op in het hoofd van een eenig mensch, en een nieuwe wareld, of ?t ware, is gevonden. Zeker, die het eerst een ontwortelden boomstam zag drijven, en zich daar schrijlings op zette, dacht niet aan de ontdekking van drie warelddeelen, die zonder dat nooit bekend konden worden. Even weinig geloofde Mevrouw Montgolfier, als zy haar gewasschen japon op de vu...

Read More
 • Cover Image

De Twee Admiralen

By: J. Van Lennep

Nederlandse (Dutch) literature.

Het was voorheen een algemeen gebruik, zedelijke of wetenschappelijke, maar vooral politieke beschouwingen of vertoogen op te helderen met voorbeelden of aanhalingen uit de geschiedenis. Zoodanig voorbeeld of aanhaling zette dubbele kracht bij aan hetgeen men beweerde: en niemand was vermetel genoeg om het gezag daarvan in twijfel te trekken. In de laatste tijden echter is men veelal tot andere gedachten gekomen. Ik heb velen, en daaronder schrijvers van naam, hooren bew...

Read More
 • Cover Image

Bewolkt Bewolkt Met Mooie Regenvlagenmet Mooie Regenvlagen

By: Erwin Van De Vijver

Nederlandse (Dutch) literature.

HET RIJK DER ZINNEN: Onzin vult dit rijk, zwart op wit. En dan? Onzin spelt op ?t einde zin. Wat overblijft is on-, is niets. En hier lekt leed. Het lest bewust de dorst en blust de kou van wie zich nu herkent. Doet verder niets. Mijn zinnen keren waanzin niet. Hun laatste woord is wee, verdriet. Maar verder niets. Ja, onzin vult dit dwaze rijk. Ieder mens wordt gans alleen, altijd alleen zijn eigen lijk?

Read More
 • Cover Image

Braam

By: Willy Schuyesmans

Nederlandse (Dutch) literature.

EEN: De zondag waarop Braam ter wereld kwam, veegde de pasgeboren meizon de melkwitte nevelslierten uit haar ogen en keek ze verwonderd toe hoe Hille haar lippen op elkaar perste en duwde, duwde, zoals ze in haar hele leven nog niet had geduwd. Ze was die ochtend al heel vroeg uit het hol gekropen, heel voorzichtig om haar kolossale buik niet te stoten. Ze had zorgvuldig het zachtste plekje gezocht op de met kussentjesmos begroeide helling, en terwijl haar ademhaling ste...

Read More
 • Cover Image

Michael Eenhoorn Bulgaar in Wassenaar

By: Michael Eenhoorn

Nederlandse (Dutch) literature.

De tegen het straatrumoer ingebrachte ohropaxknoedeltjes stelden me in staat de eigen waterhuishouding van nabij te volgen, met name de tussen neus en keelholte gestaag voortborrelende slijmstroom. Ondertussen voelde ik onder de dekens Mamie?s tong tussen mijn tenen kriebelen. Ik had me net bij deze situatie neergelegd toen ik heel in de verte iets meende te horen. Ik sperde mijn kleverige ogen open en zag een in een zwartleren jas gehulde gedaante naast mijn bed opdoeme...

Read More
 • Cover Image

Leo de Haes : Cultuur Is Oorlog

By: Johan Huizinga

Nederlandse (Dutch) literature.

Voorwoord: ?Wij weten, dat veel dingen in veel tijden, ja nog onlangs, beter zijn geweest dan nu. Het is denkbaar, dat een latere beschaving in bepaalde trekken, waarvan wij nu het verlies betreuren, weer meer gelijkenis zal dragen met vroegere perioden. Maar dit weten wij: een algemeen terug is er niet. Er is enkel vooruit, al duizelt het ons voor onbekende diepten en verten, al gaapt de naaste toekomst als een afgrond in nevel gehuld.?

Read More
 • Cover Image

De Hollandsche Robinson Crusoe

By: J.P. Andriessen

Nederlandse (Dutch) literature.

Voorbericht. Toen ik nog jong was, hadden we ?t geluk niet, in ?t bezit te zijn van boeiende en prettige werkjes voor de jeugd. De Vader Goedhards, Edelhards met hun deftige zedelessen en gerekte redeneeringen vielen althans niet in mijn smaak, en, ofschoon ik verscheidene van de boekjes van Jacob Glatz en anderen bij gelegenheid der prijsuitdeelingen in mijn bezit kreeg - tot mijn schande moet ik bekennen, dat ik er nooit in las. ?t Was dan ook inderdaad een onverteerba...

Read More
 • Cover Image

De Twee Admiralen

By: J. Van Lennep

Nederlandse (Dutch) literature.

Het was voorheen een algemeen gebruik, zedelijke of wetenschappelijke, maar vooral politieke beschouwingen of vertoogen op te helderen met voorbeelden of aanhalingen uit de geschiedenis. Zoodanig voorbeeld of aanhaling zette dubbele kracht bij aan hetgeen men beweerde: en niemand was vermetel genoeg om het gezag daarvan in twijfel te trekken. In de laatste tijden echter is men veelal tot andere gedachten gekomen. Ik heb velen, en daaronder schrijvers van naam, hooren bew...

Read More
 • Cover Image

De Zoon Van Dik Trom

By: C. Joh. Kieviet

Nederlandse (Dutch) literature.

Eerste Hoofdstuk. Dik heeft een plan, en zijn vader vindt, dat hij een bijzonder kind is, en dat is-ie. ?t Was met den kruidenierswinkel van den ouden Trom uitstekend gegaan. Dat was geen wonder, want Vrouw Trom was een zindelijke vrouw, die er voor zorgde, dat alles in den winkel er keurig netjes uitzag. De koperen weegschalen waren zoo prachtig geschuurd, dat zij haast wel van goud schenen, de toonbanken zagen er brandhelder uit, en de koopwaren waren van de beste kwaliteit?

Read More
 • Cover Image

De Biezenstekker

By: Cyriel Buysse

Nederlandse (Dutch) literature.

Als Cloet dien zaterdag namiddag om vier ure juist, de zware hekkens van het Gentsch gevang zag opengaan en eensklaps, na een tiental schreden, weˆr in vrijheid was; trok hij haastig, door het daglicht verblind en reeds aan eenzaamheid en duisternis gewend, de breede kassei dwars over en verdiepte zich in de kronkelende hovingen, die daar, aan de overzijde van het stadsgevang, de gansche lengte der eenzame, regelrechte laan begrenzen. Het was een groote, kloeke kerel van...

Read More
 • Cover Image

De Dood Van Mijn Poes

By: Jac. Van Looy

Nederlandse (Dutch) literature.

Vroor dat het kraakte. Van buiten uit de laagte van het pad kwam het voorbijgaand gepraat van een paar late mannen opstijgen langs het gladde vlak van mijn atelierraam, met hun schoenzolenslag kwam het ijlpunten door de lucht, bevroren tot fijn gespitste geluidjes, geslepen door de kou, rein geworden als hoog jongensgestem. En ik zag hoe op mijn raam de barre winternachtvorst haar bedriegelijk naaldwerk van ijsbloemen aan 't spinnen begon, van onderen uit de hoeken der r...

Read More
 • Cover Image

De Duivel Is Los!

By: Trude De Jong

Nederlandse (Dutch) literature.

Voor zijn tiende verjaardag kreeg Flip een paard. Hij stond in zijn pyjama in de tuin en had een blinddoek om. Het gras was koud en nat onder zijn blote voeten. Hij hoorde zijn vader roepen: ?We komen eraan!? De grond dreunde. Er klonk een woest gesnuif. ?Nu mag je kijken.? Flips moeder trok de blinddoek weg. Flip zag een grote, bruinharige borst. Daarboven keek een bruin paardehoofd hem nieuwsgierig aan. Flip gaf een gil en vloog in zijn moeders armen. ?Er staat een paa...

Read More
 • Cover Image

Een Ver-Urkte Israeliet

By: Jelle Van Slooten

Nederlandse (Dutch) literature.

Inleiding: De bestudering van de Sjoa (1) - de catastrofe die de joden in Europa gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft getroffen -, deed mij als geboren Urker de vraag stellen naar de wederwaardigheden van ?Japien de Joode? over wie ik thuis hoorde vertellen. Door bestudering van de geschiedenis van ‚‚n persoon of - in dit geval - van ‚‚n gezin, wordt de catastrofe in oorlogstijd des te duidelijker. Alhoewel, ik besef dat ik nooit in staat zal zijn deze verschrikkingen...

Read More
 • Cover Image

Lodewijk Van Deyssel

By: Een Liefde

Nederlandse (Dutch) literature.

Doe nou de deur maar dicht, kind, anders vat-je kou. Mathilde deed ?t. Eerst draaide zij de onderste helft toe, daarna de bovenste, sloot die af met een dikken sleutel en hing den sleutel aan een haak, midden aan de bovenste helft der deur, waar Jans, de meid, hem vinden zo–. Met ‚en sprongetje was Mathilde weˆr bij haar vader, die, meer achter in den gang, wachtte; zij stak haar arm door den zijnen en de twee wandelden terug naar het zaaltje. Zij hadden met hun twee‰n d...

Read More
 • Cover Image

Een Valse Nicht

By: Erven Guus Vleugel

Nederlandse (Dutch) literature.

Luc Lewedorp, een Amsterdamse homoseksueel van twee‰nvijftig, die zichzelf tot dusver had beleefd als een integer mens met een prettig gevoel voor humor, werd op zekere avond, op een party bij zijn vriendin Joyce, opeens uitgemaakt voor valse nicht. Hij gaf geen krimp, maar later thuis bleek de uitdrukking als een stekel in zijn ziel te zitten, zodat hij die nacht geruime tijd de slaap niet kon vatten; en ook de volgende dagen had hij er regelmatig last van. Gelukkig had...

Read More
 • Cover Image

Ernest Staas, Advocaat

By: A. Bergman

Nederlandse (Dutch) literature.

DRIE BEELDEN UIT HET VERLEDEN GOEDE TANTE. Eenzaam en treurig zat ik op mijn studiekamer. Ik had dien dag vervelende processen onderzocht, lange brieven nagezien, verdrietige wetboeken doorbladerd, en bevond mij gelukkig eindelijk in mijnen breeden leunstoel een weinig rust te genieten. Het raam stond open. De warmte was drukkend. Half droomend volgden mijn oogen de phantastische vormen en donkere kleuren der zware onweerswolken, die log en traag voorbijdreven. In de ver...

Read More
 • Cover Image

Ferdinand Huyck

By: J. Van Lennep

Nederlandse (Dutch) literature.

Ik weet niet, of gij van nabij bekend zijt geweest met de oude Juffrouw Stauffacher, die nu ruim twaalf jaren geleden in den ouderdom van ongeveer drie-en-tachtig jaren hier ter stede ontslapen is: zoo niet, acht ik zulks uiterst jammer voor iemand als gij, die een liefhebber zijt van onderzoek te doen naar min bekende bijzonderheden, het leven, het karakter, of, de lotgevallen betreffende van vermaarde personen; want zij was een levend repertorium van dergelijke aardigh...

Read More
 • Cover Image

God Van de Bergen

By: Yorien van den Hombergh

Nederlandse (Dutch) literature.

In een rode personenauto, gehuurd op het vliegveld, nam ik de zoveelste bocht. Het was mijn eerste kennismaking met dit ruige Latijns Amerikaanse land. Ik wou vandaag meteen naar het stadje verderop, om de winnares van de Latijns-Amerikaanse Literatuurprijs te interviewen, maar ik begon me af te vragen of het allemaal wel in ‚‚n dag zou lukken. Ik reed nu al een paar uur op een smalle weg met dan weer links, dan weer rechts een steile, deels begroeide bergwand omhoog. Aa...

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 471,680 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.